Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten van de school. Onze belangrijkste taak is om, samen met de directie, (nieuw) beleid en (nieuwe) afspraken in de school met elkaar te bespreken. De MR heeft de mogelijkheid om over nagenoeg ieder aspect in het belang van de school, leerkrachten en het allerbelangrijkste, de leerlingen gevraagd en ongevraagd advies te geven. Soms hebben we zelfs de verantwoordelijkheid om mee te beslissen over belangrijke zaken die de school aangaan.

GMR
De Spindel maakt sinds 2008 deel uit van Het Groene Lint (HGL). Naast de MR’en van de verschillende Groene Lint scholen bestaat er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin van iedere school 2 vertegenwoordigers zitten. De GMR bespreekt met het College van Bestuur (nieuw) bestuursbeleid of (nieuwe) bestuursafspraken die voor alle scholen van HGL gelden. Ook vanuit de MR van de Spindel hebben 2 leden zitting in de GMR.


Onderwerpen

Belangrijke onderwerpen welke nagenoeg ieder schooljaar terugkeren zijn de verkeerssituatie rondom de scholen, formatieplan, (vakantie-)rooster, activiteitenplan, begroting, functiemix, GMR,  Safe School, plusklas, overblijven en huisvesting. In schooljaar 2013-2014 komt daar het nieuwe schoolplan als speerpunt bij.


Zittingsduur
De leden hebben een zittingsduur van drie jaar om de continuïteit en ervaring te vergroten. Na de periode van drie jaar is het mogelijk dat een lid zich opnieuw verkiesbaar stelt.


Vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dat wil zeggen dat personeel en ouders aanwezig mogen zijn. Onze directeur, Rob van Gils, woont een deel van de vergaderingen van de MR bij om de lijnen betreffende de lopende zaken kort te houden.
Data van de vergaderingen voor dit schooljaar:
3 november 2015
1 december 2015
26 januari 2016
1 maart 2016
5 april 2016
28 juni 2016
12 juli 2016 


Vragen?
Heeft u vragen en/of opmerkingen voor de MR, stuurt u dan een mail naar mr.spindel@hetgroenelint.nl  of spreekt u één van de MR leden aan.


Samenstelling van de MR
Namens de ouders:
Caroline Mosies-Bossers, Wenny van Rooy-van Zutphen, Wesley Put, Peter Ros

Namens de leerkrachten:
Vanessa Rijnbout, Neeltje Krijnen, Mieke Dillisse, Anke Martens-Vermeer