Protocol dyslexie

Inleiding

Ons protocol is gebaseerd op de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie van het Expertisecentrum Nederlands en sluit aan bij de ondersteunings- en begeleidingsstructuur van onze school.
Het continuüm van zorg op het gebied van lezen, leesproblemen en dyslexie vormt de rode draad in de protocollen. Het continuüm gaat uit van zorgniveaus waarop het onderwijs aan en de begeleiding van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen gedefinieerd kunnen worden.
Door audits en trendanalyses van Cito LOVS individuele-, groeps- en schooloverzichten wordt het leesonderwijs op de Spindel gevolgd op zowel individueel als op groeps- en schoolniveau.


Het school specifiek protocol wordt momenteel geactualiseerd in verband met het handelingsgericht werken
en arrangeren (zie ‘ondersteuning en begeleiding’ in de schoolgids).


Achtergrondinformatie:
De kwaliteitskaarten van
www.schoolaanzet.nl
www.makkelijklezenplein.nl
www.steunpuntdyslexie.nlZorgniveaus m.b.t. begeleiding en coaching

Zorgniveau 1: goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband.

Zorgniveau 2: extra zorg in de groepssituatie door de groepsleerkracht (zwakste 25%).

Zorgniveau 3: specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de zorgspecialist in de school

                       (zwakste 10%).

Zorgniveau 4: diagnostiek en behandeling in zorginstituut (zwakste 4%).

 

Een recentere uitwerking van het continuüm van zorg is het onderwijscontinuüm[4]. Dit is een organisatorisch model dat op bovenschools-, school- en groepsniveau wordt geïmplementeerd om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Met andere woorden: om passend onderwijs te bieden.

In onderstaand kader is het continuüm van zorg schematisch weergegeven en uitgebreid naar lees- én spellingonderwijs. Bovendien is de relatie met het onderwijscontinuüm aangegeven.

 

Zorgniveau

Stap

Wie?

Hulp op dit niveau

Onderwijs-

continuüm

Continuüm van zorg

 

 

 

Basisarrangement

Niveau 1

Goed lees- en spelling-

onderwijs in klassenverband

1.     Kwaliteit instructiegedrag en klassenmanagement.

2.     Juiste uitvoering van effectieve methodes voor (voorbereidend) spellen en voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet technisch lezen t.w.:

  • 'Kleuteruniversiteit' groep 1-2,
  • ‘Veilig Leren Lezen’(2003) groep 3
  • ‘Lekker Lezen’(2008) groep 4 t/m 8.

In alle groepen is er aandacht voor leesplezier, leesmotivatie en leesbeleving.

Taalmethode ’Taalactief’(2012)

3.     Gebruik leerlingvolgsysteem, met methode onafhankelijke genormeerde toetsen rond technisch lezen en spelling (meetmomenten vastgelegd in de toetskalender).

Leerkracht

Goed lees- en spelling-onderwijs met aandacht voor verschillen in leerbehoeften

Intensief arrangement

Meer instructie en meer leertijd.

Extra zorg in de groepssituatie door de groepsleerkracht komt bovenop het basisarrangement (ongeveer zwakste 25%)

Niveau 2

Extra zorg in de groepssituatie door de groeps-

leerkracht (ongeveer zwakste 25%)

4.     Vaststellen van potentiële uitvallers en aanpak binnen de klas.

Differentiatie bij technisch leesonderwijs in een kleine groep / kleine kring (max. 5 leerlingen), zoals verlengde instructie en extra leestijd t.w.:

  • Groep 1-2: Voorschot-benadering, PLD groep 1-2.
  • Groep 3: Maanster benadering, Veilig Leren Lezen.
  • Groep 4 e.v.: Leesgroep 1 en 2, Lekker Lezen.

Leerkracht

Intensivering van lees- en/of spelling-

onderwijs door uitbreiding van instructie- en oefentijd.

Zeer intensief arrangement

Specifieke interventies versterken het intensieve arrangement. Ondersteund en/of uitgevoerd door de zorgspecialist in de school (ongeveer zwakste 10%)

Niveau 3

Specifieke interventies ondersteund en/of uitgevoerd door de zorgspecialist in de school (ongeveer zwakste 10%)

5.     Vaststellen leerlingen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en instructie individueel of in kleine groepjes

6.     Vaststellen van achterstand en hardnekkigheid: vermoeden van dyslexie

Leerkracht en/of lees-specialist

Verdere intensivering van het lees- en/of spelling-onderwijs door inzet van specifieke interventies

Zeer intensief arrangement + zorg

Achterstand en hardnekkigheid van lees- en/of spellingproblemen zijn aangetoond. Verwijzing naar de zorg voor diagnostiek en behandeling in zorginstituut (ongeveer zwakste 4%)

Niveau 4

Diagnostiek en behandeling in zorginstituut (ongeveer zwakste 4%)

7.     Vaststellen van dyslexie (psychodiagnostisch onderzoek)

8.     Gespecialiseerde dyslexiebehandeling waarbij met de school wordt samengewerkt (geïntegreerd begeleidings- / behandelplan).

Externe behande-laar

Externe behandeling

In overleg met alle betrokkenen worden afspraken gemaakt omtrent de afstemming en begeleiding.